Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học
Hình khác


 1.  PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

               a). Biệp pháp khoan tiêm thuốc xuống nền đất xung quanh bên trong và ngoài móng công trình, nhằm thiết lập một lớp hàng rào hóa chất ngăn chặn sự thâm nhập của mối từ bên ngoài vào công trình.

                  Phòng mối bên ngoài công trình. 

+ Sử dụng khoan bê-tông khoan các mũi khoan đường kính 18 – 20mm, sâu 30 – 40cm, thành 2 hàng cách nhau 200 – 300mm xuống  nền đất dọc theo chân tường phía ngoài công trình (các điểm khoan được bố trí so le theo hình răng sấu), khoảng cách 20cm/mũi, Sau đó phun thuốc phòng chống mối xuống theo tiêu chuẩn 5 lít dung dịch thuốc Chống đã pha mối cho mỗi lỗ khoan.

             Phòng mối bên trong công trình. 

           + Sử dụng khoan bê-tông khoan các mũi khoan đường kính 18 - 20mm, sâu 30cm xuống nền đất dọc theo chân tường bên trong công trình, khoảng cách 03 mũi/mét. Phun tẩm hóa chất phòng trừ mối xuống theo tiêu chuẩn 5 lít dung dịch thuốc đã pha cho mỗi lỗ khoan. 

                 b) Đối với các công trình không thể sử dụng biện pháp khoan tiêm:

              Dùng hóa chất pha với dầu hoặc nước bơm tẩm lên các thiết bị gỗ hoặc các khu vực dễ bị Mối xâm nhập nhằm thiết lập một lớp hàng rao hóa chất liên tục ngăn chặn sự xâm nhập của mối (phương pháp này phải tiến hành làm định kỳ mới có kết quả cao).