Home » Service » Phòng chống mối công trình xây dựng mới (TCXDVN 204-TCVN 7958 )

Phòng chống mối công trình xây dựng mới (TCXDVN 204-TCVN 7958 )

Phòng chống mối công trình xây dựng mới (TCXDVN 204-TCVN 7958 )
Other pictures


Thiết kế, thi công chống mối cho công trình xây dựng:

 Theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 204 năm1998: Bảo vệ công trình xây dựng, phòng mối cho công trình mới bắt đầu xây dựng và theo Quyết định 221/1998/QĐ/BNN – XDCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về định mức dự toán cho công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối


 

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

B¶o vÖ c«ng tr×nh x©y dùng – Phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng míi 

Protection of buildings – Prevention and protection from subterranean termites for building under constructio

1. Số TCXDVN 204:1998

2. Quyết định ban hành: ngày

3. Nhóm tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn về những vấn đề chung

3.1. Chi tiết: Khí hậu bên trong và chống tác động có hại bên ngoài

4. Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn: Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp , trừu các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulô làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực hoặc có chứa, lưu trữ, trưng bày các vật liệu , tư liệu , thanh phẩm có gốc xenlulô

Sumary of Standard: Protection of buildings – Prevention and protection from subterranean termites for
building under construction

5. Toàn văn nội dung tiêu chuẩn:
 

B¶o vÖ c«ng tr×nh x©y dùng – Phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng míi 

Protection of buildings – Prevention and protection from subterranean termites for building under construction

1.         Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông

Tiªu chuÈn ¸p dông cho nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, trõ c¸c c«ng tr×nh ®ª ®Ëp vµ c©y trång, cã sö dông vËt liÖu gèc xenlul« lµm trang trÝ trong

vµ ngoµi nhµ hoÆc lµm kÕt cÊu chÞu lùc, hoÆc cã chøa, l­u tr÷ tr­ng bµy c¸c lo¹i vËt

liÖu, t­ liÖu, thµnh phÈm cã gèc xenlul«.

Tiªu chuÈn ®­a ra c¸c yªu cÇu biÖn ph¸p phßng chèng mèi ngay tõ kh©u kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng míi hoÆc thi c«ng x©y dùng c¶i t¹o. Tiªu chuÈn nµy kh«ng bao gåm biÖn ph¸p xö lÝ ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh ®ang sö dông bÞ mèi ph¸ ho¹i.

§èi t­îng cÇn xö lÝ chñ yÕu: c¸c lo¹i mèi ®Êt (subterranean termites) vµ mét sè con trïng h¹i gç kh¸c nh­ mèi gç kh«, mät c¸nh cøng.

2.         Ph©n lo¹i yªu cÇu phßng chèng mèi b¶o vÖ c«ng tr×nh

§Ó cã c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng mèi phï hîp víi chÊt l­îng sö dông, chÊt l­îng x©y dùng vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cho phÐp, yªu cÇu phßng chèng mèi cho nhµ vµ c«ng tr×nh

®­îc chia thµnh 4 lo¹i sau ®©y:

Lo¹i A – Yªu cÇu phßng chèng mèi cao, cho c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, c«ng tr×nh cao tÇng, c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn 100 n¨m nh­ c¸c nhµ b¶o tµng, th­ viÖn, l­u tr÷, c¬ quan, v¨n phßng, c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö, nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho cã chøa hoÆc sö dông c¸c thµnh phÈm quý hiÕm cã bé phËn gèc xenlul«.

Lo¹i B – Yªu cÇu phßng chèng mèi kh¸, cho c¸c c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn

50 n¨m nh­ c¸c c¬ quan, v¨n phßng, kh¸ch s¹n, cöa hµng, nhµ kÜ thuËt thö nghiÖm, tr­êng häc, bÖnh viÖn.

Lo¹i C – Yªu cÇu phßng chèng mèi trung b×nh cho c«ng tr×nh cho c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn 20 n¨m, nhµ Ýt tÇng x©y dùng ë vïng cã mèi ho¹t ®éng.

Lo¹i D – Yªu cÇu phßng chèng mèi thÊp cho c¸c nhµ, c¸c c«ng tr×nh Ýt quan träng x©y dùng ë vïng ®Þa lÝ kh«ng cã mèi ho¹t ®éng nh­ nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho lµm b»ng c¸c vËt liÖu kÕt cÊu kh«ng cã gèc xenlul«. Nha cã chøa hoÆc sö dông, gia c«ng c¸c vËt liÖu thµnh phÈm kh«ng cã gèc xenlul«.

Lo¹i A, B lµ lo¹i b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng mèi ngay tõ khi thiÕt kÕ vµ khëi c«ng x©y dùng. Lo¹i C lµ lo¹i cã thÓ xem xÐt c©n nh¾c ¸p dông mét phÇn c¸c biÖn ph¸p chèng mèi nh­ng chñ yÕu ph¶i xö lÝ ho¸ chÊt chèng mèi cho c¸c

bé phËn kÕt cÊu, bé phËn trang trÝ vµ hÖ thèng cöa b»ng gç. Lo¹i D lµ lo¹i kh«ng ¸p dông ngay c¸c biÖn ph¸p phßng chèng mèi trong khi thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng.

3.         Kh¶o s¸t ph¸t hiÖn mèi, thiÕt kÕ phßng chèng mèi.

3.1.      ViÖc kh¶o s¸t ph¸t hiÖn mèi cho c¸c c«ng tr×nh thuéc lo¹i A, B, C ph¶i do c¸c kÜ s­ chuyªn ngµnh phô tr¸ch hoÆc Ýt nhÊt lµ kÜ thuËt viªn bËc 4 vÒ b¶o qu¶n gç cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ sinh häc cña mèi, biÕt x¸c ®Þnh lo¹i g©y h¹i chñ yÕu ®èi víi c«ng

tr×nh hiÖn tr¹ng trªn khu ®Êt vµ nhËn biÕt t×nh tr¹ng mèi ho¹t ®éng trong khu vùc kÕ

cËn, nh­ h­íng dÉn trong phô lôc A.

3.2.      Khi kiÓm tra ph¶i xem xÐt kÜ c¸c nhµ hiÖn tr¹ng cïng trªn khu ®Êt cã ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ t­¬ng tù nh­ ë c¸c vÞ trÝ ch©n t­êng, c¸c gãc t­êng, c¸c bé phËn trang trÝ nh­ trÇn gç, t­êng èp b»ng gç, c¸c khung cöa sæ, cöa ®i b»ng gç, ®Æc biÖt lµ ë tÇng trÖt vµ tÇng hÇm nÕu cã, ®ång thêi kiÓm tra c¸c c©y vµ c¸c vÞ trÝ kh¶ n¨ng cã tæ mèi trªn khu  ®Êt.  Trong  tr­êng  hîp  cã  nhµ  cò  sÏ  ph¸ dì ®Ó  khëi c«ng  tr×nh  x©y  dùng  nhµ míi, ph¶i kh¶o s¸t thiÕt kÕ phßng chèng mèi tr­íc lóc ph¸ dì Ýt nhÊt mét th¸ng ®Ó kÞp thùc hiÖn mét phÇn c¸c c«ng viÖc diÖt mèi cã liªn quan.

3.3.      Sau khi kh¶o s¸t ph¶i cã b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ c¸c vÊn ®Ò:

1.  C¸c loµi mèi chñ yÕu ®ang ho¹t ®éng trªn khu ®Êt, tªn gièng vµ loµi mèi cô thÓ, kÌm theo c¸c tiªu b¶n vÒ mèi lÝnh, mèi thî, mèi c¸nh, s¬ ®å nh÷ng n¬i mèi ho¹t

®éng, nh÷ng nghi vÊn n¬i cã thÓ cã mèi ®Ò kiÓm tra tiÕp, kÓ c¶ n¬i cã thÓ cã tæ

mèi.

2.   C¸c bé phËn kÕt cÊu (cét, kÌo, xµ gå) bé phËn trang trÝ (trÇn gç, t­êng èp b»ng gç, tre) vµ c¸c khung cöa ®i, cöa sæ b»ng gç, ®¸nh gi¸ møc ®é h­ h¹i do mèi vµ c¸c c«n trïng kh¸c ph¸ ho¹i.

3.  §Æc ®iÓm cña líp ®Êt nÒn, ®é dèc, ®é thÊm dung dÞch, t×nh h×nh tho¸t n­íc trªn khu ®Êt, vÞ trÝ khu ®Êt cã liªn quan ®Õn nguån n­íc mÆt ë gÇn nÕu cã.

3.4.      ThiÕt kÕ phßng chèng mèi cho c¸c lo¹i nhµ A, B, C tuú møc ®é kh¸c nhau, nh­ng ph¶i bao gåm:

1.  B¸o c¸o t×nh h×nh mèi ph¸ ho¹i.

2.  BiÖn ph¸p xö lÝ diÖt mèi, yªu cÇu san nÒn, tho¸t n­íc ø ®äng, dän gãc c©y, rÔ c©y

vµ r¸c cã gèc xenlul«.

3.  Phßng chèng b»ng ph­¬ng ph¸p kh«ng dïng ho¸ chÊt.

4.  Phßng chèng b»ng ho¸ chÊt.

5.  Xö lÝ chèng mèi cho c¸c bé phËn b»ng gç.

6.  Dù kiÕn kÕ ho¹ch vµ thêi ®iÓm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phßng vµ diÖt mèi tr­íc khi khëi c«ng ph¸ dì vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn thi c«ng phßng chèng mèi kÕt hîp víi thi c«ng x©y dùng, nhÊt lµ t¹i c¸c thêi ®iÓm thi c«ng mãng t­êng, mãng nÒn nhµ tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÕu cã.

7.  S¬ ®å mÆt b»ng t­êng mãng c«ng tr×nh, c¸c ®­êng kÜ thuËt ngÇm ®i vµo nhµ (èng cÊp n­íc, tho¸t n­íc, c¸c ®­êng c¸p ®iÖn ®i ngÇm), vÞ trÝ c¸c hµo ng¨n mèi, líp c¸ch li mÆt nÒn vµ mÆt mãng t­êng, líp c¸ch li trªn c¸c cét v.v… VÞ trÝ c¸c lç

®­êng  èng  vµ  ®­êng  c¸p  ®i  qua  nÒn  nhµ  lªn  c¸c  tÇng  vµ  vÞ  trÝ  c¸c  ®­êng  èng tho¸t n­íc xuèng nÒn nhµ, vÞ trÝ c¸c hå thu n­íc.

8.  Dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng mèi.

3.5.      Nhµ lo¹i A hoÆc B ph¶i cã thiÕt kÕ san nÒn vµ thùc hiÖn thi c«ng san nÒn cho toµn khu ®Êt tr­íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh, ®¶m b¶o tho¸t n­íc m­a vµ n­íc th¶i, kh«ng ®Ó n¬i nµo bÞ óng n­íc côc bé, c¸c r·nh hoÆc èng tho¸t n­íc trªn toµn tuyÕn ph¶i cã ®é dèc chung kh«ng nhá h¬n 0,5%.

4.         Phßng chèng mèi b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh«ng dïng ho¸ chÊt

4.1.      §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh (kÓ c¶ lo¹i D

a.  Khi thi c«ng mãng ph¶i lÊy hÕt c¸c tÊm van khu«n, kh«ng ®Ó sãt l¹i c¸c m¶nh

v¸n hoÆc gç vôn, giÊy bao xi m¨ng xung quanh mãng, ë c¸c khen lón hoÆc khe

co  d·n  cña  c¸c  t­êng.  C¸c  khe  gi÷a  c¸c  t­êng  ®«i  hoÆc  cét  ®«i  cña  hai  ®¬n nguyªn nÕu ®æ bª t«ng t¹i chç ph¶i dïng c¸c vËt liÖu kh«ng cã gèc xenlul« ®Ó

chÌn (nh­ tÊm v÷a c­êng ®é thÊp, chÊt dÎo v.v…), phßng khi kh«ng lÊy ra ®­îc

sÏ kh«ng t¹o thµnh n¬i tró ngô vµ ®­êng ®i cña mèi th©m nhËp lªn c¸c tÇng. Khi kh«ng cã c¸c tÊm kim lo¹i trªn, cã thÓ dïng v¸n gç mÒm nh­ng ph¶i xö lÝ ng©m

tÈm kÜ tr­íc khi dïng.

b. Khi cã dïng gç, tre lµm kÕt cÊu chÞu lùc hoÆc lµm c¸c bé phËn trang trÝ, lµm cöa

vµ khung cöa, c¸c bé phËn ®ã ph¶i xö lÝ (ng©m, tÈm, quÐt) thuèc b¶o qu¶n gç. NÕu lµ gç thuéc nhãm cÇn xö lÝ b¶o qu¶n (xem phô lôc B) th× thµnh phÈm sau

khi  gia  c«ng,  tr­íc  khi  s¬n  hoÆc  vecni, ph¶i  ®­îc  xö  lÝ  thuèc  chèng  mèi  mät.

Trong tr­êng hîp cã c¾t, gät gia c«ng thªm th× c¸c bé phËn ®ã ph¶i ®­îc xö lÝ bæ sung. NÕu gç thuéc nhãm kh«ng cÇn xö lÝ b¶o qu¶n (xem phô lôc B), nh­ng cã c¸c thanh hoÆc tÊm cã lÉn r¸c th× c¸c thanh hoÆc tÊm ®ã ph¶i ®­îc xö lÝ nh­ gç thuéc nhãm cÇn xö lÝ b¶o qu¶n. Trong tr­êng hîp gç thuéc nhãm kh«ng cÇn xö

lÝ b¶o qu¶n nh­ng dïng ë nh÷ng n¬i th­êng bÞ Èm ­ít còng ph¶i ®­îc xö lÝ b¶o qu¶n.

4.2.      §èi víi nh÷ng lo¹i nhµ C, ngoµi yªu cÇu 4.1, trªn toµn bé mÆt t­êng mãng vµ toµn

bé mÆt nÒn nhµ (tøc trªn líp g¹ch vì ®Çm chÆt, d­íi líp v÷a l¸t nÒn nhµ tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÕu cã) ph¶i t¶i kÝn ®Òu mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng cã c­êng ®é

kh«ng nhá h¬n 100 víi chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n  30mm,  ®ång  thêi  ph¶i tr¸t mét kho¶ng  cao  tõ  mÆt  nÒn  nhµ  tíi  bËu  cöa  sæ  tÇng  trÖt  phÝa  mÆt  trong  vµ  mÆt  ngoµi

t­êng b»ng líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng nãi trªn ®Ó chèng mèi lµm ®­êng mui ®i bªn

trong t­êng.

4.3.      §èi víi nhµ lo¹i B, ngoµi c¸c yªu cÇu nªu ë ®iÓm 4.1 vµ 4.2.

a.  Ph¶i t¨ng c­êng thªm mét líp bª t«ng ®¸ d¨m cã c­êng ®é kh«ng nhá h¬n 200, víi chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 70mm tr¶i kÝn ®Òu trªn líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ nªu ë ®iÓm 4.2.

b. Nh÷ng n¬i cã ®­êng c¸p hoÆc ®­êng kÜ thuËt ngÇm ®i lªn mÆt nÒn ph¶i ®Æt trong

®o¹n èng cøng, bªn trong ®o¹n èng cøng ®ã ph¶i ®æ kÝn b»ng v÷a bi tum nãng. Khi thi c«ng nÒn tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÕu cã, ph¶i ®¶m b¶o chÌn v÷a bª t«ng t­¬i kÝn kh¾p xung quanh c¸c lo¹i ®­êng èng ®i qua nÒn.

c.  T¹i c¸c ch©n khung cöa cña tÇng trÖt, khi ch«n xuèng ®Êt nÒn ph¶i ®¶m b¶o cã líp bª t«ng bao kÝn xung quanh vµ bªn d­íi ch©n khung cho tíi cèt kh«ng cña mÆt nÒn, víi chiÒu dµy cña líp ®ã kh«ng nhá h¬n 50mm. Tr­êng hîp cã ®iÒu kiÖn nªn sö dông b»ng cèc thÐp kh«ng gØ cã chiÒu dµy tèi thiÓu 1mm, chiÒu cao b»ng kho¶ng ch©n khung ch«n xuèng mÆt nÒn nhµ vµ ®­îc chÌn kÝn b»ng v÷a x©y sau khi ®Þnh vÞ khung cöa.

4.4.      §èi víi nhµ lo¹i A ngoµi c¸c yªu cÇu nªu ë ®iÒu 4.4, 4.2, 4.3b vµ 4.3c:

a.  Ph¶i thiÕt kÕ lo¹i  nhµ  sµn cã  tÇng ch©n  cét  ®Ó trèng  hoµn  toµn.  TÇng ch©n  cét ph¶i cã chiÒu cao th«ng tho¸ng kÓ tõ mÆt nÒn xi m¨ng c¸t vµng ®Õn mÆt d­íi cña kÕt cÊu sµn kh«ng nhá h¬n 0,8m ®Ó cã thÓ tíi kiÓm tra mäi ®iÓm d­íi nÒn nhµ. Trong tr­êng hîp cã ®iÒu kiÖn nªn lµm chiÒu cao tÇng ch©n cét tõ 1,7m ®Õn 3m

®Ó cã thÓ lui tíi kiÓm tra dÔ dµng h¬n.

b. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ lµm nhµ sµn trèng ch©n cét, mµ ph¶i sö dông tÇng trÖt, còng nh­ tr­êng hîp ph¶i thiÕt kÕ sö dông tÇng hÇm, th× ph¶i t¨ng c­êng lí

c¸ch li  b»ng bª t«ng cã cèt  liÖu ®¸ granit víi  chiÒu dµy ®ång ®Òu 70mm   cho

toµn bé sµn tÇng trÖt, hoÆc cho toµn bé sµn tÇng hÇm vµ t­êng tÇng hÇm (phÇn ch×m d­íi mÆt ®Êt cã kÕt cÊu bªn ngoµi tiÕp xóc víi ®Êt nÒn, khi cã sö dông mét

hoÆc nhiÒu tÇng hÇm).

Quy c¸ch cña cèt liÖu ®¸ granit dïng cho bª t«ng nµy nh­ sau:

-   §ång nhÊt vÒ cì h¹t víi ®­êng kÝnh 2,7 – 1,7mm, s¹ch, 100% lät qua cì sµng

2,4mm, vµ d­íi 10% lät qua cì sµng 1,18mm.

-   TØ träng tèi thiÓu 2,6

-   Hµm l­îng Èm 7    1%

c.  Líp tr¸t mÆt trong tÇng hÇm, còng nh­ líp tr¸t mÆt trong vµ mÆt ngoµi tÇng trÖt ph¶i dïng v÷a xi m¨ng c¸t vµng cã c­êng ®é kh«ng nhá h¬n 50.

d. NÕu  ®iÒu  kiÖn  cho  phÐp,  ®èi  víi  c¸c  c«ng  tr×nh  ®Æc  biÖt  quan  träng  khi  cã  sö dông tÇng hÇm, nªn bè trÝ thªm líp thÐp kh«ng gØ, hoÆc b»ng ®ång gi÷a líp lãt

bª t«ng c¸t vµng víi  líp bª t«ng ®¸ granit. ChiÒu dµy cña líp thÐp hoÆc  ®ång kh«ng nhá h¬n 0,5mm. C¸c chç nèi cña c¸c tÊm ph¶i ®­îc hµn kÝn ®¶m b¶o võa ng¨n ngõa mèi võa chèng thÊm cho c¸c tÇng hÇm.

 

e.  ë c¸c chç chia c¾t ®¬n nguyªn cña nhµ còng nh­ däc theo c¸c khe lón, khe co d·n, kh«ng ®­îc thiÕt kÕ gÇn s¸t nhau, mµ ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt t­êng ®èi diÖn cña c¸c ®¬n nguyªn gÇn nhau, hoÆc mÆt ®èi diÖn cña hai d·y cét thuéc c¸c phÇn gÇn nhau, kh«ng nhá h¬n 500mm.

f.  T¹i c¸c ch©n cét, ph¶i ®Æt c¸c mò chôp h×nh khay óp b»ng thÐp kh«ng gØ ®Ó ch¾n mèi, víi chiÒu dµy tèi thiÓu 0,5mm hoÆc b»ng ®ång dµy tèi thiÓu 0,40mm ë ®é cao thÝch hîp c¸ch mÆt nÒn hoµn thiÖn tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÕu cã, tèi thiÓu

lµ 75mm (xem h×nh vÏ). §ång thêi trªn toµn bé mÆt mãng vµ c¸c cét bæ trô còng ph¶i ®Æt d¶i b¨ng thÐp cã ®é dµy, tiÕt diÖn vµ cã ®é cao nh­ ®èi víi mò chôp cho

cét. D¶i b¨ng thÐp ph¶i liªn tôc, t¹i c¸c chç nèi ph¶i ®­îc hµn kÝn.

4.5.      Khi  thi c«ng c¸c phÇn viÖc phßng chèng  mèi  b»ng ph­¬ng ph¸p kh«ng  dïng ho¸

chÊt bªn chñ c«ng tr×nh cã thÓ giao cho bªn thi c«ng x©y dùng, nh­ng ph¶i cã hîp

®ång riªng, cã gi¸m ®Þnh tõng phÇn vµ cã biªn b¶n nghiÖm thu c¸c phÇn khuÊt kÝn

vÒ phßng chèng mèi.

4.6.      §èi  víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng lo¹i A, khi cã ®iÒu kiÖn nªn bè trÝ hÖ

thèng l­íi thÐp ng¨n mèi trªn líp ®Êt ®Çm chÆt, tr­íc khi ®Æt c¸c tÊm bª t«ng hoÆc

®æ líp bª t«ng nÒn. Líp l­íi ph¶i tiÕp gi¸p víi c¸c t­êng mãng, c¸c cét, cã sîi thÐp

®an víi ®­êng kÝnh 0,18mm, cì lín tèi ®a cña m¾t l­íi 0,66mm   0,45mm.

HÖ thèng l­íi nh»m:

a.  Ng¨n mèi kh«ng cho ®i qua n¬i cã l­íi

b. B¶o ®¶m sù ph©n bè ®ång ®Òu cña thuèc diÖt mèi ë líp c¸t nÒn.

c.  B¶o ®¶m cho c¸c vËt liÖu dïng trong x©y dùng nhµ cã cïng ®é bÒn, tuæi thä c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn d­íi nÒn cã chó ý ®Õn møc chèng chÞu cña c¸c lo¹i èng khuÊt kÝn.

5.         Phßng chèng mèi b»ng ho¸ chÊt

5.1.      Tr­íc khi thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lo¹i A hoÆc B, cÇn cã sù phèi hîp thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n gi÷a c¸c bªn: chñ c«ng tr×nh; bªn thiÕt kÕ, bªn thi c«ng x©y dùng

vµ bªn hîp ®ång phßng diÖt mèi vµ b¶o qu¶n gç, b¶o ®¶m sù phèi hîp nhÞp nhµng

gi÷a c¸c c«ng viÖc x©y dùng, phßng chèng mèi, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng viÖc khuÊt kÝn

chång lªn nhau.

5.2.      Khi kh¶o s¸t thÊy cã mèi ho¹t ®éng trong c¸c nhµ ch­a ph¸ dì hoÆc nhµ t¹m trªn khu ®Êt, ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng kh«ng x¸o ®éng ®Ó h¹n chÕ mèi rót ®i vµ tiÕn hµnh ngay viÖc diÖt mèi b»ng ph­¬ng ph¸p nhö vµ xö lÝ ho¸ chÊt.

5.3.      Khi kh¶o s¸t còng nh­ khi ®µo l¾p nÒn, nÕu ph¸t hiÖn cã tæ mèi trªn khu ®Êt ph¶i

®µo cho tíi tæ mèi, xö lÝ thuèc diÖt mèi vµo vÞ trÝ ®ã vµ vµo phÇn ®Êt ®¾p. C«ng viÖc nµy ph¶i lµm xong tr­íc c¸c c«ng viÖc san nÒn vµ lµm mãng.

5.4.      T¹o lËp ch­íng ng¹i ngang b»ng xö lÝ ho¸ chÊt cho nÒn nhµ. §Ó ®¶m b¶o ®é thÊm vµ

nång ®é ®Òu cña ho¸ chÊt, khi thùc hiÖn biÖn ph¸p xö lÝ ho¸ chÊt cho nÒn nhµ lo¹i A

vµ B cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm nh­ sau:

a.         C«ng tr×nh cã nÒn ®Êt sÐt hoÆc sÐt c¸t cã kh¶ n¨ng thÊm thuèc chËm, hoÆc trªn hiÖn tr­êng dèc, dung dÞch thuèc cã thÓ ch¶y trµn, ph¶i t¹o bê theo ®­êng ®ång møc ®Ó l­u gi÷ thuèc trong ph¹m vi yªu cÇu.

b.         C«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt c¸t hoÆc xèp tr­íc khi xö lÝ ho¸ chÊt ph¶i t­íi n­íc ®Ó

tr¸nh mÊt mét l­îng thuèc do tiªu tho¸t hoÆc thÊm qu¸ s©u.

c.         Trªn nÒn cã c¸c bÒ mÆt cøng kh«ng thÊm hoÆc rÊt Ýt thÊm nh­ ®¸ tù nhiªn, mÆt c¸c bé phËn mãng b»ng bª t«ng th× kh«ng xö lÝ trùc tiÕp trªn c¸c bÒ mÆt ®ã, nh­ng ph¶i xö lÝ thuèc xung quanh c¸c mÆt cøng ®ã, däc theo c¸c ®­êng ®Æt èng, còng nh­ toµn bé phÇn ®Êt nÒn cßn l¹i sau khi ®· san lÊp hoµn chØnh cho tíi  c¸c  ®­êng  tiÕp  gi¸p  víi  tÊt  c¶  c¸c  mÆt  trong  cña  t­êng  mãng  hoÆc  t­êng hÇm nÕu cã.

d.         Sau khi ®· thi c«ng xong phÇn mãng ph¶i kiÓm tra l¹i, nhÆt hÕt c¸c vôn gç, nÕu thÊy cã nh÷ng tÊm gç v¸n khu«n bÞ kÑt kh«ng lÊy ra ®­îc, ph¶i xö lÝ kÜ toµn bé c¸c v¸n ®ã b»ng thuèc chèng mèi.

e.         Trong tr­êng hîp hÖ thèng kÜ thuËt ®­îc ®Æt sau khi lµm mãng vµ x©y th« th×

khi ®µo nÒn ph¶i xö lÝ bæ sung ®Ó t¹o líp ch­íng ng¹i liªn tôc däc theo ®­êng

®µo, hè ®µo, n¬i ®Æt èng, ®Æt c¸p, lµm hè thu n­íc, lµm r·nh. §Êt lÊp c¸c hÖ

thèng kÜ thuËt nªu trªn còng ph¶i trén thuèc nh­ xö lÜ víi ®Êt nÒn.

5.5.      T¹o lËp ch­íng ng¹i th¼ng ®øng vµ cã xö lÝ ho¸ chÊt

C¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu chèng mçi lo¹i A vµ B trõ nhµ hoµn toµn trèng ch©n, ph¶i t¹o ch­íng ng¹i th¼ng ®øng b»ng hµng rµo xung quanh nhµ phÝa ngoµi t­êng mãng

cã xö lÝ ho¸ chÊt cho phÇn ®Êt lÊp, nh»m ngõa mèi x©m nhËp tõ c¸c khu ®Êt l©n cËn

phÝa bªn ngoµi nhµ. C«ng viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tõng b­íc, cã ghi chÐp trªn s¬ ®å, cã c¸n bé gi¸m s¸t, ®¶m b¶o hÖ thèng ®­îc liªn tôc vµ hoµn chØnh, kh«ng

®Ó sãt hoÆc ®øt qu·ng, dï lµ ®o¹n ng¾n.

5.6.      Thêi h¹n xö lÝ

a.         ViÖc t¹o lËp ch­íng ng¹i th¼ng ®øng bao gåm ®µo hµo, xö lÜ thuèc cho phÇn ®Êt lÊp,  ph¶i  ®­îc  tiÕn  hµnh  tr­íc  khi  thi  c«ng  líp  hÌ  mãng  hoÆc  s©n  b·i  vµ  hÖ thèng tÇng hÇm s©u nhÊt nÕu cã, phßng tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i xö lÝ ho¸ chÊt

c¶ phÝa trong mÆt mãng. C¸c c«ng viÖc nµy chØ thùc hiÖn vµo c¸c ngµy n¾ng r¸o, tèt nhÊt nªn tr¸nh, nh÷ng ngµy m­a, ®Ò phßng khi ®ang lµm thuèc bÞ röa

tr«i ch¶y trµn mang theo thuèc g©y « nhiÔm ao, hå.

b.         §èi  víi  c¸c  kiÓu  nhµ  trèng  ch©n  cã  phÇn  kh«ng  gian  th«ng  thuû  tõ  mÆt  nÒn hoµn thiÖn ®Õn mÆt d­íi cña kÕt cÊu sµn nhá h¬n 1,5m, viÖc lui tíi kiÓm tra khã kh¨n th× ph¶i xö lÝ triÖt ®Ó b»ng ch­íng ng¹i th¼ng ®øng còng nh­ xö lÝ thuèc

 mÆt nÒn, ®Æc biÖt ®èi víi phÇn nhµ phô trî kÕ cËn, mèi cã thÓ tiÕp cËn lªn tÇng

nhµ ph¶i cã biÖn ph¸p. C¸c nhµ trèng ch©n hoµn toµn, cã tÇng kh«ng gian th«ng thuû  tõ  1,5m  trë  lªn  cã thÓ  kh«ng  xö  lÝ  ho¸  chÊt  cho hµo  ch­íng  ng¹i  th¼ng

®øng còng nh­ nÒn nhµ.

c.         §èi víi nhµ cã tÊm bª t«ng ®Æt trªn mÆt ®Êt th× ph¶i xö lÝ thuèc tr­íc khi ®Æt líp c¸ch Èm vµ ®Æt tÊm bª t«ng. §ång thêi sau khi ®· ®Æt xong toµn bé c¸c tÊm

bª t«ng ph¶i xö lÝ thuèc bæ sung däc theo c¸c khe nèi vµ c¸c chç nèi tiÕp gi÷a nÒn vµ t­êng mãng quanh nhµ.

d.         §èi víi c¸c nhµ cã tÇng hÇm ®æ bª t«ng t¹i chç th× viÖc xö lÝ thuèc ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi dì v¸n khu«n cho phÇn x©y mãng tõ ®é cao 0,00 trë xuèng, còng nh­ sau khi lµm vÖ sinh dän s¹ch c¸c m¶nh gç, giÊy vôn vµ r¸c r­ëi.

e.         §èi víi c¸c nhµ ph¶i xö lÝ thuèc nh­ng ®· thi c«ng hoµn chØnh phÇn hÌ mãng vµ cèng  r·nh  xung  quanh,  kh«ng  cho  phÐp  ®µo  hµo  ®Ó  tiÕp  cËn  th×  ph¶i  khoan thñng t­êng tõ phÝa hÇm trong nhµ vµ b¬m thuèc qua lç víi mËt ®é thÝch hîp ®Ó nhò  t­¬ng  thuèc  cã  thÓ  ngÊm  tíi  toµn  bé  bÒ  mÆt  ngoµi  cña  t­êng  mãng  bao quanh nhµ.

6.         An toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng

6.1.      Tæ chøc doanh nghiÖp bÊt kÓ thuéc thµnh phÇn nµo thùc hiÖn biÖn ph¸p xö lÝ ho¸ chÊt phßng chèng mèi cho nhµ c«ng tr×nh (sau ®©y gäi t¾t lµ tæ chøc doanh nghiÖp) ph¶i tu©n thñ theo QuyÕt ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ban hµnh ngµy 23/2/1995, “Quy ®Þnh vÒ thñ tôc thÈm ®Þnh s¶n xuÊt, gia c«ng, ®¨ng kÝ xuÊt nhËp khÈu, l­u chøa, tiªu huû, nh·n thuèc, bao b×, ®ãng gãi vµ qu¶ng c¸o thuèc b¶o vÒ thùc vËt” vµ Quy ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh ngµy 22/5/1996 “Danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông, cÊm sö dông trong n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam”.

6.2.      Tæ chøc doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu vÒ an toµn vµ b¶o hé lao ®éng trong Bé LuËt Lao ®éng, LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng vµ Quy tr×nh sö dông thuèc phßng mèi cho nhµ vµ c«ng tr×nh (phô lôc D).

6.3.      Tæ chøc doanh nghiÖp kh«ng ®­îc tuyÓn dông c«ng nh©n cã dÞ øng thuèc b¶o qu¶n. C«ng nh©n ph¶i h­íng dÉn ®Çy ®ñ vÒ quy tr×nh sö dông thuèc, kÜ thuËt an toµn vµ b¶o  hé  lao  ®éng,  biÕt  s¬  cøu  trong  tr­êng  hîp  bÞ  ngé  ®éc.  C«ng  nh©n  ph¶i  ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o hé phï hîp víi c«ng viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i

vµ  ®­îc  h­ëng  ®Çy  ®ñ  c¸c  chÕ  ®é  ®éc  h¹i  theo  c¸c  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  Nhµ

n­íc. C«ng nh©n ph¶i hiÓu biÕt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng t×nh tr¹ng ®Ó thuèc ch¶y trµn hoÆc ®Ó thÊm qu¸ møc yªu cÇu hoÆc dïng thiÕt bÞ phun cã ¸p suÊt kh«ng thÝch hîp phun ra cì h¹t lín g©y « nhiÔm m«i tr­êng mÆt ®Êt, c¸c nguån n­íc vµ vïng tiÓu khÝ hËu xung quanh n¬i lµm viÖc. Khi lµm viÖc c«ng nh©n ph¶i mang giÊy chøng nhËn ®· häc vÒ c¸c néi dung yªu cÇu nªu trªn cña tæ chøc doanh nghiÖp cã

®¨ng kÝ hµnh nghÒ.

6.4.      Khi xö lÝ thuèc dung m«i dÇu ph¶i ng¾t m¹ch ®iÖn n¬i cã ®éng c¬ ®iÖn ch¹y qua, t¹m ngõng s¶n xuÊt n¬i cã tia löa, tia ®iÖn, tia hµn. Khi phun thuèc ho¸ chÊt ph¶i tr¸nh c¸c bÕp ¨n, hoÆc khi cÇn thiÕt ph¶i che ®Ëy kÝn c¸c dông cô nÊu vµ ®å dïng ¨n uèng. ChØ ®­îc sö dông c¸c lo¹i thuèc ®· qua thñ tôc thÈm ®Þnh vµ b¶o qu¶n ®ñ liÒu l­îng (Phô lôc C).

6.5.      Sau khi diÖt mèi b»ng ph­¬ng ph¸p nhö, tæ chøc doanh nghiÖp ph¶i thu l¹i c¸c thïng nhö cã phun thuèc vµ ph¶i tiªu huû hoÆc ch«n s©u, kh«ng ®­îc dïng lµm cñi ®un.

6.6.      §èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc lo¹i A hoÆc B, bªn tæ chøc doanh nghiÖp ph¶i ®Þnh k×

kiÓm tra vµ b¶o hµnh Ýt nhÊt 3 n¨m, kÓ tõ khi ®· thùc hiÖn xong viÖc xö lÝ ho¸ chÊt. Néi  dung  kiÓm  tra  b¶o  hµnh  ph¶i  ®­îc  ghi  râ  trong hîp  ®ång  gi÷a  bªn chñ  c«ng

tr×nh vµ bªn tæ chøc doanh nghiÖp, khi kiÓm tra nÕu thÊy cã mèi ho¹t ®éng, bªn tæ chøc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i xö lÝ bæ sung.

6.7.      C¸c kho l­u chøa thuèc phßng diÖt mèi ph¶i x©y ë vÞ trÝ c¸ch nhµ nu«i dËy trÎ, c¸c tr­êng  häc,  bÖnh  viÖn,  Ýt  nhÊt  100m  vµ  ph¶i  cã  ®ña  c¸c  ph­¬ng  tiÖn  phßng  ch¸y, ch÷a ch¸y.

6.8.      C¸c lo¹i thuèc phßng mèi vµ b¶o qu¶n gç nhËp tõ n­íc ngoµi vµo, tr­íc khi nhËp ph¶i xin giÊy phÐp c¬ quan qu¶n lÝ cã thÈm quyÒn.

 Tµi liÖu tham kh¶o

1.   Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung. TCVN 2748: 1991

2.   Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. Nguyªn t¾c chung. TCVN 13: 1991

3.   Protection of building from subterranean termites, Prevention, detection andtreatment of infestation AS 3660: 1993.

4.   Chèng mèi. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp – Hµ Néi 1994. PTS NguyÔn ChÝ Thanh.

5.   Ph©n lo¹i nhãm gç b¶o qu¶n b¶o qu¶n. PTS Lª V¨n N«ng.

6.   Phßng mèi tõ nÒn mãng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. KS Lª Nh­ C­¬ng. T¹p chÝ Ho¸

häc ngµy nay – 1996.

 Phô lôc A

H­íng d©n ph¸t hiÖn mèi vµ m« t¶ c¸c gièng mèi g©y h¹i chñ yÕu

1.         Ph¹m vi

Phô  lôc  nµy  ®­a  ra  nh÷ng  ®Æc  tr­ng  c¬  b¶n  nhÊt  vµ mçi  gièng  mèi  vµ  mçi  loµi mµ

trong qu¸ tr×nh x©m nhËp vµ ph¸ ho¹i gç ®­îc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi hoÆc ngÊm ngÇm

ë  bªn  trong  mµ  con  ng­êi  cã  thÓ  nhËn  biÕt  ®­îc  b»ng  m¾t  th­êng  hoÆc  th«ng  qua nh÷ng dông cô ®¬n gian hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó nhËn biÕt ®­îc gièng hoÆc loµi

mèi ®ã, m« ta mét sè loµi mèi h¹i chñ yÕu.

2.         Ph¸t hiÖn mèi ph¸ ho¹i

2.1       Nh÷ng n¬i th­êng ph¸t hiÖn ra mèi:

§Ó tiÕn hµnh ph¸t hiÖn mèi ®­îc thuËn lîi, ng­êi kiÓm tra cÇn thiÕt nh­ ®Ìn pin, dao nhän, tuèc n¬ vÝt… ®ång thêi, ng­êi kiÓm tra cÇn cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®Æc tÝnh sinh häc vÒ c¸c gièng, loµi mèi vµ cã nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn trong viÖc ph¸t hiÖn ra sù ph¸ ho¹i cña mèi ë nh÷ng n¬i th­êng thÊy nhÊt, vÝ dô: nh÷ng bé phËn tiÕp xóc víi mÆt ®Êt hoÆc gÇn mÆt ®Êt nh­ mãng nhµ, gãc t­êng nhµ, sµn, sµn nhµ tÇng  mét,  bËc  thÒm,  c¸c  cét  nhµ  cã  mét  phÇn  xuèng  ®Êt,  gç  èp  t­êng,  cÇu  thang, b¶ng gç ®Æt c¸c æ c¾m ®iÖn, c«ng t¾c, nh÷ng n¬i th­êng xuyªn Èm ­ít nh­ nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh, èng n­íc rß rØ, cèng r·nh hoÆc khe lón cña c«ng tr×nh kiÕn tróc.

2.2       Nh÷ng vÕt tÝch biÓu hiÖn ®Æc tr­ng cña mèi

2.2.1    VÕt tÝch cña mèi biÓu hiÖn ra bªn ngoµi

Trong  qu¸  tr×nh  sinh  sèng,  mèi  th­êng  ®i  l¹i  tõ  n¬i  nµy  ®Õn  n¬i  kh¸c  kiÕm  ¨n,

chóng  th­êng  ®µo  nh÷ng  ®­êng  hÇm  ngÇm  trong  gç.  Mèi  ®i  l¹i  trong  t­êng  nhµ

g¹ch th×  ®­êng hÇm cña  chóng xuyªn qua chç  rçng  xèp  cña  t­êng,  n¬i  tiÕp gi¸p gi÷a líp g¹ch vµ líp ch¸t bªn ngoµi. Trong tr­êng hîp trªn ®­êng ®i cña mèi cã

ch­íng ng¹i vËt mµ chóng kh«ng cã kh¶ n¨ng xuyªn qua ®­îc, chóng ph¶i bß qua

n¬i tiÕp xóc víi kh«ng khÝ th× chóng ph¶i x©y dùng ®­êng mui ®Ó ®i ®Õn n¬i lÊy thøc ¨n. ChÝnh nhê biÓu hiÖn nµy mµ chóng ta cã thÓ ph¸t hiÖn ra mèi b»ng m¾t

th­êng. Trong qu¸ tr×nh ®µo hang lÊy thøc ¨n trong gç, chóng th­êng lÊy ®Êt thÊm víi n­íc bät cña chóng ®Ó bÞt kÝn, nh÷ng n¬i mèi ®µo hÇm cã ®­êng th«ng ra ngoµi kh«ng khÝ nh­ lç vò ho¸ cña c¸c lo¹i cµnh cøng, c¸c loµi ong, nh÷ng n¬i cã khuyÕt

tËt cña gç nh­ m¾t chÕt, vÕt nøt nÎ cña gç hoÆc cña kÏ méng, cét, kÌo vµ nh÷ng chç gi¸p nèi kh¸c gi÷a gç víi gç, gi÷a gç víi t­êng g¹ch. Nh÷ng ®­êng èng mèi nµy vµ

c¸c vÕt nøt mµ mèi cÇn bÞt kÝn trªn ®­êng ®i ®Òu do mèi thî ®¶m nhiÖm, cã mèi

lÝnh ®i th¨m dß b¶o vÖ.

Còng cÇn chó ý r»ng: ®èi vãi nh÷ng ®­êng mui míi cã mèi sèng ®i l¹i bªn trong th× th­êng lµ Èm vµ liªn tôc kh«ng nøt nÎ, bong, cßn ®­êng mui cò kh«ng cã mèi ®i l¹i bªn trong th× th­êng lµ kh« nøt nÎ, cã khi bÞ bong r¬i ra tõng ®o¹n.

2.2.2    VÕt tÝch cña mèi biÓu hiÖn ngÇm bªn trong

Khi kiÓm tra trªn t­êng vµ nh÷ng cÊu kiÖn b»ng gç kh¸c mµ vÉn kh«ng thÊy ®­êng mui vµ c¸c vÕt ®Êt bÞt kÝn, c¸c vÕt nøt nÎ trªn gç vµ c¸c kÏ méng mµ mèi t¹o nªn… nh­ ®· nãi ë phÇn trªn th× dïng bóa gâ vµo bé phËn b»ng gç t¹o ra nh÷ng ©m thanh kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn mèi, c¸ch ph¸t hiÖn nµy dùa vµo kinh nghiÖm lµ chÝnh, nÕu tiÕng kªu ph¸t ra bôc bôc nh­ gâ mâ lµ biÓu hiÖn bªn trong bÞ rçng, trong tr­êng hîp nµy cÇn ph¶i xem xÐt kÜ h¬n ®Ó ph¸t hiÖn mèi sèng bªn trong ®ang gÆm gç, cÇn chó ý ph©n biÖt víi c©y gç còng kªu nh­ gâ mâ ®èi víi c©y gç rçng ruét tõ tr­íc kh«ng cã mèi ho¹t ®éng bªn trong. Dïng dao nhän, tuèc n¬ vÝt x¨m, chäc vµo gç còng cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc mèi bªn trong gç.

CÇn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c tÇng vµ m¸i nhµ lîp ngãi, v× cã nhiÒu tr­êng hîp tÇng 1, tÇng 2 kh«ng ph¸t hiÖn ra mèi nh­ng tÇng 7, tÇng 8 l¹i ph¸t hiÖn thÊy mèi.

 3.         Gi¸m ®Þnh mèi

3.1       Thu thËp mÉu vËt

Khi ®iÒu tra ph¸t hiÖn mèi t¹i hiÖn tr­êng, cã thÓ ®Þnh lo¹i s¬ bé, nh­ng viÖc thu thËp mÉu vËt ®Ó thÈm ®Þnh l¹i tªn khoa häc cña chóng lµ rÊt cÇn thiÕt.

§èi víi mét loµi trong mét tæ th­êng cã c¸c ®¼ng cÊp: Mèi lÝnh, mèi thî (§èi víi gièng Macrotermes th­êng cã mèi lÝnh to, mèi lÝnh nhá, mèi thî to, mèi thî nhá), mèi non, mèi c¸nh non, mèi c¸nh, mèi vua, mèi chóa, nÕu ®µo t×m ®­îc tæ (h×nh 1,

2, 3). Nh­ng trong thùc tÕ Ýt khi thu thËp ®ñ c¸c ®¼ng cÊp trong mét loµi, v× vËy, ®èi víi mét loµi cïng trong mét tæ nhÊt thiÕt ph¶i thu ®­îc mÉu vËt cña mèi lÝnh. §Æc

®iÓm dÔ nhËn biÕt ®­îc víi mèi lÝnh lµ cã hµm khoÎ vµ ®Çu cã h×nh qu¶ trøng, hoÆc h×nh qu¶ lª, mèi lÝnh cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i rÊt ®Æc tr­ng cho mçi loµi, vµ thø n÷a lµ c¸c mèi cã kh¶ n¨ng sinh s¶n nh­ mèi vua, mèi chóa, mèi c¸nh. Mçi lo¹i Ýt nhÊt thu

nhËp 3 mÉu. MÉu vËt ®­îc ng©m trong lä cã dung dÞch cån 80% (4 phÇn cån, 1 phÇn n­íc). Mçi lo¹i ph¶i ®ùng trong mét lä riªng biÖt vµ cã nh·n ghi víi néi dung sau:

-           N¬i  thu  nhËp,  cµng  cô  thÓ,  chÝnh  x¸c  cµng  tèt  (X·,  huyÖn,  tØnh  hoÆc  sè  nhµ,

®­êng phè, quËn, huyÖn).

-           Ngµy thu nhËp

-           Ng­êi thu nhËp

-           Gç kÝ chñ hoÆc vËt thÓ mµ mèi ®ang ph¸ ho¹i nh­: Gç tr¸m tr»ng, gç v¹ch trøng, giÊy, quÇn ¸o…

§Ó cho ch÷ viÕt trªn giÊy kh«ng bÞ nhoÌ, nªn viÕt b»ng bót ch× trªn giÊy can, råi cho vµo trong lä ®ùng mÉu vËt råi nót kÝn l¹i. Mét ®iÒu cÇn chó ý lµ khi cÇn göi mÉu vËt

®Õn c¬ quan kh¸c qua b­u ®iÖn ®Ó ®Þnh lo¹i th× nªn dïng dung dÞch foocmalin ng©m mÉu vËt ®Ó phßng chèng ch¸y vµ tu©n theo quy ®Þnh cña b­u ®iÖn vµ hµng kh«ng vÒ

göi b­u phÈm.

3.2       M« t¶ c¸c gièng mèi chñ yÕu

C¨n cø vµo vÕt tÝch mµ trong qu¸ tr×nh sinh sèng mèi t¹o nªn, ®ång thêi, m« t¶ vÒ

h×nh th¸i ®èi víi c¸c gièng mèi th­êng thÊy ®Ó gióp mét phÇn nhÊt ®Þnh cho ng­êi

®iÒu tra cã thÓ cã c¨n cø vµo ®ã ®Ó nhËn biÕt c¸c gièng mèi cã trong c¸c ng«i nhµ vµ

c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.